Luksusowe apartamenty na wynajem Email: info@mmhostel.pl    Tel: +48 512 951 446      

Regulaminy

Apartamenty

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy każdego gościa korzystającego z apartamentów Mish Mash Apartamenty (Mieszkanie na Zawołanie Downtown) . Rezerwacja apartamentu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

1. REZERWACJA

Rezerwacji obiektu można dokonać za pomocą formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej www.mishmashhostel.com, pod numerem telefonu +48 512951446 lub drogą mailową info@mmhostel.pl.

Wymaganym przy rezerwacji jest podanie danych karty kredytowej, która jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych szkód w lokalu. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% wartości pobytu na numer konta bankowego przesłanego wraz z mailem potwierdzającym rezerwację. Wpłaty należy dokonać w ciągu 12h od zrobienia rezerwacji. Jeśli jest to niemożliwe wówczas prosimy o szybki kontakt z biurem. Pozostałą część opłaty należy uiścić przy zameldowaniu. Obiekt zastrzega sobie prawo zamiany apartamentu na inny (w takim samym lub lepszym standardzie) w wyjątkowych sytuacjach niezależnych Mish Mash Apartamenty (Mieszkanie na Zawołanie Downtown). 

2. ANULACJA I ZMIANA DŁUGOŚCI POBYTU

W razie anulacji pobytu w terminie do 7 dni przed przyjazdem zaliczka może być przeniesiona na inny termin (dotyczy pobytów do 3 dni), w przypadkach krótszych niż 7 dni zaliczka przepada.
W przypadku skrócenia okresu wynajmu, opłata za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.
W przypadku rezerwacji długoterminowych (powyżej 3 tygodni) 14 dni wypowiedzenia po pierwszym miesiącu (jeżeli krócej niż miesiąc - też 14 dni ale Gościa obowiązuje regularna opłata za cały pobyt).

W przypadku przedłużenia pobytu jest to możliwe,jeżeli są dostępne wolne terminy.

3. ZAMELDOWANIE

Przekazanie kluczy odbywa się w głównej siedzibie biura Mish Mash Apartamenty (Mieszkanie na Zawołanie Downtown) przy ul. Nowogrodzkiej 42 w lokalu 40 w recepcji Mish Mash Hostel. 
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Godziny zakwaterowania oraz wykwaterowania są elastyczne pod warunkiem ustalenia ich podczas rezerwacji.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

ZGUBIENIE KLUCZA jest objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.

PO GODZINIE 22 OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA ( zakłócenie jej I interwencja służb porządkowych będzie skutkowało obciążeniem Gościa kosztami interwencji).

Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.mishmashhostel.com Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Warunki korzystania z mieszkań

1. W mieszkaniu nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji .

2. W mieszkaniach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00- 6.00

3. Niedozwolone jest w mieszkaniach organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki itp zachowania zakłócające spokój

3. Mieszkanie nie może być wykorzystywane w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w mieszkaniu działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

4. Mieszkanie nie może być podnajmowane osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.

5. Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Najemca wynajął mieszkanie w celu stałego lub okresowego udostępniane go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.

6. Powyższe postanowienia nie są naruszane w przypadku organizowania w mieszkaniu dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania mieszkania dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów, co powinno być uprzednio zgłoszone.

7. Wynajmujący w dacie przekazania mieszkania wyda Najemcy klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Wynajmujący za dodatkową odpłatnością wyda dodatkowy komplet kluczy. Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do. Najemca może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do Wynajmującego ze stosownym wnioskiem.

8. Najemca nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w mieszkaniu.

9. Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Ogólne przepisy Porządkowe

1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania w taki sposób, aby nie naruszać praw pozostałych lokatorów do prywatności i spokoju.

2. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.

4. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

5. Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w mieszkaniu. W przypadku przechowywania zwierząt naliczana jest dodatkowa opłata ustalana indywidualnie.

6. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o powstałych uszkodzeniach w mieszkaniu bądź w jego wyposażeniu.

7. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Najemca lub osoby trzecie przebywające z Najemcą w mieszkaniu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. Jeżeli sprawcą będzie Najemca bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji. W takim razie Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kaucji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pokryciu szkody z kaucji. W przypadku niewykrycia sprawcy do naprawienia szkód zobowiązani są wszyscy Najemcy w równych częściach. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. .

8. Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego .

Postanowienia ogólne
W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Hostele Mish Mash

 1. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie podlega karze pieniężnej w wysokości 200zł.
 2. Doba hostelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo do godz. 10:00, gdyż od godz. 11:00 do pokoju może wejść serwis sprzątający. Życzenie to postaramy się spełnić w zależności od dostępności miejsc
 3. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od 22:00 do 6:00. W tych godzinach osoby przebywające na terenie hostelu mają obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju innych gości oraz mieszkańców budynku.
 4. Goście hostelowi ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z jego winy.
 5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokojach i częściach wspólnych.
 6. Faktura za pobyt jest wystawiana maksymalnie do 14 dni roboczych od zakończenia pobytu. Gość zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania pracownika recepcji o chęci posiadania faktury za pobyt oraz o przekazanie niezbędnych danych.
 7. Goście hostelowi przebywając w obiekcie automatycznie podlegają zasadom panującym w hostelu.
 8. Hostel nie posiada profesjonalnej przechowalni bagażu i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione walizki przez Gości hostelowych.
 9. Informujemy, iż za wszelkie szkody wyrządzone w pokoju albo bardzo zły jego stan, który będzie wymagał niestandardowego sprzątania („extra cleaning ) zostaną Państwo obciążeni w zależności od wyrządzonych szkód. 
 10. Zwierzęta nie są akceptowalne. W przypadku przyjazdu Gości ze zwierzęciem hostel obciąża Gościa dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
 11. W przypadku rezerwacji powyżej 8 osób obowiązują dodatkowe zasady i opłaty. Wymagana jest kaucja w wysokości 500 zł za grupę. W przypadku łamania regulaminu hostelu - np. palenie w pokoju, niszczenie mienia, wielokrotne zakłócanie ciszy nocnej itd. nie zostaje ona zwrócona.

 

Polityka cen oraz anulacji:

Przedpłaty oraz anulacja pobytu uzależniona jest oferty wybranej podczas rezerwacji.

Cena dnia - oferta elastyczna

 • Rezerwacja może zostać anulowana bezkosztowo do 5 dni przed przyjazdem. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w dniu przyjazdu całość obiekt obciąży Gościa za cały pobyt
 • Gwarancją rezerwacji jest podanie danych karty kredytowej lub przedpłata na konto

Oferta bezzwrotna

 • Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata całej kwoty na konto bankowe obiektu lub podanie numeru karty kredytowej z której zostanie pobrana opłata.
 • W przypadku anulacji pobytu lub nie pojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa za cały pobyt.

Rezerwacja telefoniczna lub mailowa

 • Wymagana jest przedpłata na konto bankowe w wysokości min. 30% kwoty rezerwacji.
 • Bezkosztowa anulacja jest możliwa do 5 dni przed przyjazdem, po tym terminie zaliczka wpłacona na konto przepada.
 • Istnieje możliwość zmiany terminu pobytu wraz z przeniesieniem wpłaconej zaliczki do 5 dni przed przyjazdem.
 • W przypadku powołania się na niższe ceny podane na stronie mishmashhostel.com podczas rezerwacji Gość otrzymuje najniższą cenę w cenniku na ten dzień oraz obowiązują go zasady wybranej oferty np. Oferta Bezzwrotna.

Obiekt w każdej chwili może pre-autoryzować kartę podaną podczas rezerwacji. Preautoryzacja jest to blokada środków w celu sprawdzenia poprawności danych karty oraz czy dostępne środki na karcie pokrywają koszt pobytu w obiekcie. W momencie zameldowania należy okazać kartę kredytową, której użyto do dokonania rezerwacji. W przypadku gdy rezerwacja została dokonana przy użyciu karty należącej do osoby trzeciej, Goście zostaną poproszeni o opłacenie całkowitej kwoty rezerwacji po przyjeździe na miejsce. Środki pobrane z karty podczas preautoryzacji zostaną zwrócone.