Mish Mash Hostel

Email: info@mmhostel.pl    Tel: +48 512 951 446      

Ochrona Danych Osobowych

Nowe przepisy = większe bezpieczeństwo

Od 25 maja 2018 będą stosowane nowe unijne przepisy - tzw. rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Pomagają one określić w sposób jednolity:
 • kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane,
 • jakie ma Pani/Pan prawa,
 • jakie obowiązki ma administrator Pani/Pana danych,
 • zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Massimo Sylwia Pochelska z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok 40, NIP 797-188-36-49. 

  Dane kontaktowe administratora

  Jesteśmy dla Państwa dostępni:

  • pod numerem telefonu +48 512 951 446
  • pod adresem e-mail: info@mmhostel.pl
  • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt na stronie www.mishmashhostel.com
  • w siedzibie firmy Massimo Sylwia Pochelska przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok 40 - Mish Mash Hostel.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana praw związanych z ich przetwarzaniem: 

  • pod adresem e-mail: iod@mmhostel.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Massimo Sylwia Pochelska ul. Nowogrodzka 42 lok 40, 00-695 Warszawa, z dopiskiem: "Inspektor ochrony danych osobowych"

   

  Kategorie odbiorców danych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

  Cele przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

  • korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego 

  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

  Przysługujące Pani/Panu prawa

  Ma Pani/Pan prawo:

  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  •  wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Prawo do sprzeciwu

  Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu, dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu. 

   

  Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.